ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านกิ่วห้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอุ้มผาง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง กทอ.61-01-63-0025 [ 6 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าพลู (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ละมุ้งคี (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]จ้างจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (สายบ้านแปโดทะ-โรงเรียนสามัคคีวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้บริโภคในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (สายบ้านเซปะหละ - โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างพ่นยาแมลงวัน เพื่อกำจัดแมลงวันบ่อขยะ ตามโครงการกำจัดแมลงวันบ่อขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]

  (1)     2