ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างแท้งค์เก็บน้ำประจำหมู่บ้านกิ่วห้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างแท้งค์เก็บน้ำประจำหมู่บ้านกิ่วห้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง กทอ.61-01-63-0025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง กทอ.61-01-63-0025 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 เม.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านกิ่วห้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอุ้มผาง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง กทอ.61-01-63-0025 [ 6 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าพลู (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ละมุ้งคี (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]จ้างจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน ตามโครงการจ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (สายบ้านแปโดทะ-โรงเรียนสามัคคีวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]

  (1)     2